OGÓLNE WARUNKI NAPRAWY

1.Naprawy wykonywane są na zlecenie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia lub zlecenia złożonego przez klienta w formie ustnej.
2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera zlecony zakres czynności naprawczych do wykonania.
3.Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem, a niepołączonych z nimi trwale.
4.Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania. Zaawansowane czynności diagnostyczne wykonywane za zlecenie Klienta, niezbędne dla dokonania wyceny w przypadku rezygnacji z przez klienta z naprawy wykonywane są odpłatnie wg. stawki za roboczogodzinę.
5.Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, Serwis poinformuje o tym Klienta telefonicznie. W takim przypadku, wykonanie czynności dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu
usług przez Klienta. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.
6. Na wykonane usługi Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji z limitem przebiegu 15 000 km. Części i materiały objęte są gwarancją wg warunków producenta.
7. Wymiana części objętej gwarancją producenta a zakupionej w Serwisie wykonywana jest nieodpłatnie. Jeżeli wymiana części w ramach gwarancji producenta zakupionej w serwisie wymaga zastosowania innych materiałów powiązanych z naprawą, materiały te
wymieniane są bezpłatnie. Zapis ten nie dotyczy części dostarczonych przez klienta.
8. Części używane mogą być zamontowane jedynie na żądanie klienta. Jeżeli montaż takiej części może zagrażać w ocenie Serwisu bezpieczeństwu użytkownika Serwis odmówi wykonania usługi. Usługi wykonane z wykorzystaniem części używanych nie są objęte
gwarancją.
9. Przewidywany termin odbioru przedmiotu naprawy wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru, Serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci Serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.
10. Diagnostyka podzespołów dostarczonych przez klienta wykonywana jest odpłatnie. Jeżeli wtryskiwacze lub inne dostarczone przez klienta podzespoły nie kwalifikują się do naprawy klient zobowiązany jest do ich odbioru oraz dokonania płatności za wykonane czynności diagnostyczne. Zaniechanie odbioru niesprawnych wtryskiwaczy nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania płatności za czynności diagnostyczne wg. cen określonych w dniu złożenia zlecenia.
11.Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.
12.Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis. Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.
13.W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na powierzonym serwisowi samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.
14.Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 13. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.
15.Zastaw zabezpiecza koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.
16.Zgodnie z Art. 36. ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w przypadku stwierdzenia wycieku substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w pojeździe w ilości odbiegającej od normalnej, jako podmiot oferujący usługi serwisowe i naprawcze tego systemu klimatyzacji serwis jest obowiązany, przed napełnieniem systemu, dokonać jego naprawy zapewniającej odpowiednie uszczelnienie zapobiegające wyciekom. Naprawa dokonywana jest na koszt klienta.
17.Zgodnie z Art 36 ust 2. za wyciek substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych w ilości odbiegającej od normalnej przyjmuje się wyciek substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z tego systemu w ilości przekraczającej w skali roku 40 g dla systemu pojedynczego parownika i 60 g dla systemu podwójnego parownika.
18.W przypadku odmowy klienta na przeprowadzenie naprawy układu klimatyzacji w myśl przepisów Art. 36. ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych serwis odmówi
ponownego napełnienia układu klimatyzacji do czasu jego naprawy.
19.Zatrzymanie przez serwis odzyskanego czynnika R134A w skutek odmowy klienta na wykonanie naprawy nieszczlenego układu klimatyzacji nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty za wykonane czynności serwisowe zgodnie z cennikiem oraz nie stanowi podstawy do wysuwania przez klienta żadnych roszczeń względem serwisu.
20.Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.
21.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w celu realizacji usługi serwisowej. Klient oświadcza, że został poinformowany o tym, że: podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mu prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
22.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.
23.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowych dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 385 1 i n. kc. obowiązują wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.

Projektowanie stron internetowych - sitepromotor